Onze specialismen

Aanbesteding diensten en werken

Aronsohn verzorgt alle soorten aanbestedingen van diensten, leveringen en werken in de bouwbranche. Ruime juridische kennis van Europees aanbesteden is aanwezig. Niet alleen traditionele aanbestedingen, maar vooral ook innovatieve aanbestedingen, zoals door Aronsohn ontwikkelde fase A-B methode, DBFMO, Engineer- en Build. Steeds vaker wordt ook het meerjarig onderhoud door ons meegenomen in de aanbesteding.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Assistentie jonge architecten

Aronsohn stelt zich open voor jonge architecten door hen inhoudelijk te ondersteunen, maar ook door partnership in zakelijke combinatie die hen de mogelijkheid bieden in aanmerking te komen voor selecties die alleen niet mogelijk zijn. Onze bouwmanagement- en kostendeskundigheid kunnen helpen om aan de deskundigheid- en omzeteisen te voldoen.

Contactpersoon: de heer ir. M.G.M. Schamp, email: schamp@aronsohn.nl

Beheer en onderhoud

Aronsohn Management stelt meerjarenonderhoudsplanningen, exploitatiebegrotingen en quick scans op. Daarnaast verzorgen wij de contractering van onderhoudsaannemers en de controle op de uitvoering.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Beoordeling bestaande bouw

Aronsohn Constructies kan door inspectie- en archiefonderzoek een goede beoordeling geven van de constructie van bestaande gebouwen. Zowel ten behoeve van verwerving als in het kader van hergebruik, renovatie en opwaardering is een deskundige inventarisatie van de constructie onontbeerlijk.

Contactpersoon: de heer ing. K. Cekem, email: cekem@aronsohn.nl

BIM-advies

Aronsohn adviseert hoe een BIM project het best kan worden aangepakt. Aronsohn was een ‘early adapter’ wat betreft BIM. Vanaf 2006 zijn diverse grote projecten in Revit uitgewerkt, waaronder grote ziekenhuizen en stadskantoren. Er is daarbij op verschillende manieren samengewerkt met architecten, installatieadviseurs en aannemers. Met het inzicht dat wij hebben verworven met betrekking tot een efficiënte aanpak van het modelleren, goed werkende uitwisseling en communicatie, alsmede mogelijke afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden helpen wij opdrachtgevers hun BIM ambities waar te maken.

Contactpersoon: de heer ir. C.A. Slui, email: slui@aronsohn.nl

BIM-management

Aronsohn Management verzorgt het BIM-management van projecten, waarbij de ambitie verder gaat dan alleen 3D-tekenen. Zo vroeg mogelijk in het proces worden de ambities van de opdrachtgever concreet gemaakt. Contracten met ontwerpers en uitvoerende partijen worden opgesteld op basis van een opgesteld plan van aanpak BIM, waarin het proces concreet is uitgewerkt. Geen globale en onduidelijke afspraken, maar concrete werkwijzen.

Contactpersoon: de heer ir. A.A. van der Ven, email: vanderven@aronsohn.nl

Bouwmanagement

Aronsohn verzorgt het bouwmanagement van zowel kleine als grote projecten in de utiliteitsbouw en industrie in alle fasen van het bouwproces. Dit doen wij vanuit onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces. In de uitvoeringfase kunnen wij naast het bouwmanagement ook de directievoering verzorgen. Wij zijn voor strakke bewaking van tijd, geld en kwaliteit.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Breeam expertise

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons advieswerk. Aronsohn heeft eigen Breeamexperts in dienst, die de duurzaamheidsambities van opdrachtgevers kunnen bewaken en gesprekspartner kunnen zijn in het ontwerpteam.

Contactpersonen:

de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl (Management)
de heer ir. F.J. Klein, email: klein@aronsohn.nl (Constructies)

 

Nu is Breeam de maatstaf voor duurzaam bouwen. In 1995 ontwierp Aronsohn het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN) te Wageningen. Dit gebouw was zijn tijd ver vooruit en was jaren lang met een Green calq score van MIG 244 trendsettend. Voor meer informatie zie onze publicatie Cement 98/1 .

Budgettering en kostenbewaking

Aronsohn Management heeft eigen kostendeskundigen in dienst (lid NVBK) en stelt elementenramingen, directiebegrotingen en investeringsramingen op. Daarnaast verzorgen wij de complete kostenbewakingen in elke fase van het bouwproces. Ons financieel bewakingssysteem is flexibel aan te passen aan de wensen van de opdrachtgevers. Naast genoemde investeringsramingen worden de integrale kosten berekend voor zowel investering als beheer- en onderhoud gedurende de levenscyclus (TCO), op basis waarvan strategische en ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Business cases en haalbaarheidsstudies

Aronsohn Management voert haalbaarheidsstudies uit voor bouwopgaven. Afwegingen tussen nieuwbouw en revitalisatie worden gemaakt op basis van Total Costs of Ownership en kwalitatieve criteria. Het opstellen van (globale) programma’s van eisen is meestal een belangrijk onderdeel van deze studies om een zo gedegen mogelijke kostenafweging te kunnen maken.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Constructief ontwerp

Aronsohn adviseert sinds de oprichting van het bureau bouwheren en architecten bij het ontwerpen van een doelmatige constructie. Altijd staat daarbij voorop dat de constructie zo moet zijn samengesteld dat ze tijdens de gehele levensduur van het gebouw passend is. Als de bouwkundige en installatiecomponenten worden vervangen moet de constructie nog steeds zo waardevol zijn dat het gebouw steeds weer kan worden omgebouwd tot moderne nieuwe gebruikerswensen. Duurzaam ontwerpen dus!

Contactpersoon: de heer ir. M.G.M. Schamp, email: schamp@aronsohn.nl

Dynamische analyses

Aronsohn adviseert bij bijzondere dynamische belastingen en bijzonder gevoelige constructies hoe de constructie optimaal kan worden opgebouwd. Dynamische belastingen zoals bijvoorbeeld bij speciale sport of muziekevenementen worden gemodelleerd waarna de dynamische respons van een gekozen constructie met speciale software wordt bepaald en beoordeeld. Aronsohn beschikt over het inzicht in responscriteria die soms niet in Nederland zijn vastgelegd  maar elders in de wereld in vergelijkbare situaties worden gehanteerd. Vervolgens kan iteratief de constructie worden aangepast, zodanig dat aan de criteria kan worden voldaan.

Contactpersoon: de heer ir. P. Lagendijk, email: lagendijk@aronsohn.nl

Fire safety engineering

Aronsohn adviseert met betrekking tot de brandwerendheid van constructies. Na het vaststellen van de criteria op basis van de vigerende regelgeving wordt de temperatuurontwikkeling bij brand in een specifieke situatie met speciale software berekend, waarna een optimale keuze kan worden gedaan in de te nemen maatregelen. Deze kunnen niet alleen bescherming betreffen maar ook compartimentering, installatieve maatregelen of een aanpassing in de totale opbouw van de constructie. Met name in de beschermingslagen zoals brandwerende coatings blijkt vaak flinke financiële winst te behalen.

Contactpersoon: de heer ir. P. Lagendijk, email: lagendijk@aronsohn.nl

Gevelontwerp

Aronsohn adviseert bij het ontwerpen van bijzondere gevelconstructies. Met name in de fase waarin nog geen fabrikant in het ontwerpteam kan worden betrokken moeten juiste keuzen worden gemaakt ten aanzien van de opbouw van glas- en paneelvlakken, primaire en secundaire draagconstructies en bevestigingen. Aronsohn beschikt over het inzicht wat er mogelijk is met glas, met welke vervorming gerekend moet worden en kan ook de bouwfysische consequenties van een gevelopbouw in het ontwerp betrekken.

Contactpersoon: de heer ir. M.G.M. Schamp, email: schamp@aronsohn.nl.

Montageplannen

Aronsohn maakt montageplannen voor aannemers. Voor meer complexe constructies is constructief inzicht nodig om te kunnen bepalen hoe deze gemonteerd kunnen worden. Zowel tijdens tijdelijke bouwfasen als in de eindfase mogen spanningen en vervormingen niet te groot worden. Daarnaast wordt de meest handige en meest economische montagemethode gekozen.

Contactpersoon: de heer ir. M.G.M. Schamp, email: schamp@aronsohn.nl

Opstellen PvE

Aronsohn Management stelt programma’s van eisen op voor technisch complexe projecten. Dit betreft de ruimtelijke, functionele en technische eisen. Wij hebben door onze ervaring als bouwmanager van veel projecten ruime ervaring met verschillen programma’s. Meestal maakt het budgetteren ook deel uit van het programma van eisen, alsmede het opstellen van de projectplanning, een risicoanalyse en een plan van aanpak.

Contactpersoon: de heer ir. A.A. van der Ven, email: vanderven@aronsohn.nl

Optimalisatie uitvoeringsontwerp

Aronsohn optimaliseert voor aannemers het uitvoeringsontwerp  van verworven of te verwerven projecten. Bij Aronsohn Constructies is uitvoerbaarheid van het eigen constructief ontwerp altijd een uitgangspunt. Door de uitgebreide ervaring met de uitvoering van vele complexe projecten heeft dat ook werkelijke betekenis. Op basis daarvan ziet Aronsohn veelal kans om in niet door haarzelf ontworpen projecten suggesties te doen die de uitvoering efficiënter, veiliger en goedkoper maken.

Contactpersoon: de heer ir. C.T.L. de Koning, email: dekoning@aronsohn.nl

Overall en specialistisch toezicht

Aronsohn Management verzorgt bouwkundig en specialistisch constructief toezicht. Veel kennis is aanwezig van complexe gebouwconstructies en bouwputten. Onze eigen opzichters hebben daarnaast kennis van specialistische onderwerpen, zoals staal, beton en bouwfysica. Wij hanteren daarbij een methode waarbij vooraf risicovolle onderdelen worden geïdentificeerd. Daardoor kan het toezicht effectief en efficiënt worden uitgevoerd.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Plan van aanpak uitvoering

Aronsohn maakt heldere plannen van aanpak voor de uitvoering van (complexe) werken in de utiliteitsbouw. Deze plannen helpen aannemers met name in de aanbestedingsfase maximaal te scoren ten aanzien van kwaliteitscriteria.

Contactpersoon: de heer ing. C.T.L. de Koning, email: dekoning@aronsohn.nl

Risicomanagement

Aronsohn Management verzorgt het risicomanagement van projecten. Wij hebben een op de Risman-methode gebaseerde systematiek ontwikkeld. Het identificeren van algemene en zeker ook technische risico’s middels interviews en workshops maken onderdeel uit van onze aanpak. Veel aandacht gaat juist uit naar de beheersmaatregelen, zodat overgebleven risico’s beheerst kunnen worden.

Contactpersoon: de heer ir. J.G. van der Panne, email: vanderpanne@aronsohn.nl

Schade onderzoek

Goede constructies vertonen schade als de constructie iets moet dragen waarvoor ze niet is ontworpen. Slecht ontworpen of minder goed uitgevoerde constructies vertonen schade door die mindere kwaliteit. Beide situaties hebben gemeen dat de draagkracht en de veiligheid in het geding is. Aronsohn Constructies kan de deskundige beoordeling geven en adviezen opstellen waarmee de veiligheid weer wordt hersteld.

Contactpersoon: de heer ing. K. Cekem, email: cekem@aronsohn.nl

Systems Engineering

Om te bewaken dat een gebouw uiteindelijk aan de (top)eisen in het Programma van Eisen voldoet hanteert Aronsohn Management het principe van Systems Engineering (SE). Bij gebouwen met complexe vraagstellingen en ontwerpspecificaties kan SE ook formeel worden ingezet. Op basis van de ervaringen die binnen Aronsohn Management zijn en worden opgedaan kan Aronsohn Constructies haar rol spelen in het kader van complexe multidisciplinaire projecten waarin Systems Engineering wordt toegepast.

Contactpersonen:  de heer ir. P.J. Kuijpers (Aronsohn Management), email: kuijpers@aronsohn.nl de heer ing. C.T.L. de Koning RC (Aronsohn Constructies), email: dekoning@aronsohn.nl

Technische planbeoordeling

Bij twijfel of voor alle zekerheid: Aronsohn beoordeelt voor opdrachtgevers of een constructief plan technisch wel in orde is. Primair gaat het om constructieve veiligheid, maar daarnaast ook om (technische) duurzaamheid. Daarnaast kan Aronsohn een volledige plantoets uitvoeren waarin ook de bouwkunde, bouwfysica en installatie begrepen is.

Contactpersoon: de heer ing. K. Cekem, email: cekem@aronsohn.nl

Total Cost of Ownership

In steeds meer gevallen wordt bij de financiële haalbaarheid van projecten gekeken naar de total cost of ownership (TCO). Dit houdt in dat naast de investeringskosten ook de kosten tijdens exploitatie over langere termijn worden berekend en geanalyseerd, en daarmee bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een haalbaarheidsstudie. Door niet alleen te kijken naar de hoogte van de investeringskosten, maar ook de kosten op termijn, worden de keuzevariabelen binnen een project voor de opdrachtgever inzichtelijk. Een hogere investering in kwaliteit of duurzaamheid betaalt zich vaak terug op langere termijn.

Op elementniveau kan inzicht worden geboden of een hogere initiële investering zich terugverdient binnen een acceptabele termijn. Door middel van terugverdientijd berekeningen kan op snelle wijze worden aangetoond binnen welke termijn een investering zich terugverdient. De opdrachtgever kan de keuze op basis van deze berekeningen baseren.

Aronsohn Management heeft de expertise in huis om voor uw projecten deze studies uit te voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.A. van der Ven email: vanderven@aronsohn.nl

Value engineering

Om te bewaken dat er in een ontwerp niet overbodig budget wordt verspild hanteert Aronsohn Management het principe van Value Management. Aronsohn Constructies hanteert het bij de optimalisatie van constructies in eigen ontwerpen en in het kader van de optimalisatie van uitvoeringsontwerpen van derden. De methode kan als formele procedure worden ingezet.

Contactpersoon: de heer ir. S.H.F.M. Taris, email: taris@aronsohn.nl