Aronsohn werkte mee aan de totstandkoming van het duurzame kantoor van de Triodos bank. Het heeft BREEAM Outstanding!

Visie op duurzaamheid

De visie van Aronsohn ten aanzien van Duurzaam Bouwen leunt op de cradle to cradle gedachte van Braungart & McDonough. Het is ons inmiddels wel duidelijk dat het om een doorgaande ontwikkeling gaat, die wij van harte ondersteunen!

Hoever kunnen we ermee komen?

Maatregelen die de schade aan het milieu beperken (eco-efficiënt), zijn niet afdoende. Energiebesparing moet, maar energieneutraal is beter. Eigenlijk zou een gebouw zelfs een positieve bijdrage aan het milieu moeten leveren (eco-effectief), bijvoorbeeld een overmaat aan energieproductie die beschikbaar komt voor andere doeleinden. Ook recycling van bouwmaterialen (technisch voedsel) is niet afdoende; het resultaat is meestal inferieur. Bouwmaterialen zouden daarom ‘upcyclebaar’ moeten zijn. Lovens­waardige standpunten, maar hoever kun je daar nú mee komen?

Ondersteuning eco- efficiëntie en -effectiviteit

Even los van de energie die het kost om bouwmaterialen, -producten en gebouwen te maken, blijkt eco-effectiviteit haalbaar. Wel zijn de benodigde investeringen momenteel nog zo hoog dat die niet binnen een gebruikelijk bouwbudget passen. Wij vinden echter wel dat we met zijn allen in die rich­ting moeten blijven zoeken. Zelfstandig kunnen we op dat vlak niet zo veel. Maar we kunnen er in ontwerpteamverband wel degelijk aan bijdragen. Bijvoorbeeld door constructies te introduceren waarin installatietechnieken geïnte­greerd kunnen worden. Of door zelf geïntegreerde oplossingen te bedenken die aan eco-effectiviteit bijdra­gen. Doordat we daar voor openstaan, was Aronsohn één van de eerste adviseurs die ´Wingvloeren´ toe­paste waarmee betonkernactivering mogelijk was. Inmiddels hebben we dat met diverse andere vloertypen kunnen doen, waaronder de ´Infra+vloer´. Wij ontwikkelen dit soort vloeren uiteraard niet zelf, maar geven ze wel bestaansrecht door steeds te zoeken naar optimale toepassingsomstandigheden.

Materiaalgebruik en -besparing

Natuurlijk letten wij ook op materiaalgebruik. Ten eerste stimuleren we het gebruik van materialen die de minste milieu­belas­ting opleveren. Voor een goede beoordeling daarvan zijn we wel vaak afhankelijk van informatie die door input van producenten helaas veelal ´gekleurd´ is. Ook passen wij zo mogelijk gerecy­clede materialen toe, zoals beton met betonpuin. Maar toch is het positief effect hiervan beperkt. Veel we­zenlijker vinden wij het om het materiaalgebruik – binnen verantwoorde grenzen – zo veel mogelijk te beper­ken. Zolang we materialen moeten toepassen die gemaakt zijn van niet her­nieuwbare grondstoffen, heeft dat in ieder geval een positief effect. Als bouwmanager durven wij ook aan te kaarten of er überhaupt wel gebouwd moet worden. Niet bouwen is natuurlijk de ultieme materiaalbesparing!

 Gebruikersflexibiliteit, afstotingsflexibiliteit, een tweede leven!

De belangrijkste bijdrage die wij als constructieadviseur kunnen leveren aan eco-effectief bouwen, heeft te maken met het ont­werp van de constructie. Ten eerste door ervoor te zorgen dat een gebouwconstructie gebruikers­flexibel is. Binnen de beoogde levensduur moeten meerdere vormen van gebruik mogelijk zijn. Hierbij moeten zowel bouwkundige als installatietechnische inbouwpakketten kunnen worden gewijzigd zon­der grote ingrepen in de constructie. Nog beter is het wanneer wij een gebouwconstructie kunnen rea­liseren die een ‘tweede leven’ kan aangaan. In de termen van Braungart & McDonough: een up­cyclebare construc­tie als technisch voedsel voor een nieuw gebouw. De historie van Aronsohn helpt ons: regelmatig zijn we bezig om gebouwen die we eerder ontworpen hebben aan te passen aan een nieuwe levensfunctie. We leren van de belemmeringen en mogelijkheden die oude gebouwskeletten bieden. Dat gebruiken we weer in nieuwe ontwerpen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons advieswerk. Aronsohn heeft eigen Breeamexperts in dienst, die de duurzaamheidsambities van opdrachtgevers kunnen bewaken en gesprekspartner kunnen zijn in het ontwerpteam. Zie onder ‘specialismen’.